Czy małżonkowie mogą wspólnie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?Pierwszym krokiem w drodze do oddłużenia jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Co do zasady, z chwilą zawarcia małżeństwa, pomiędzy małżonkami powstaje ustawowa wspólność małżeńska. Oznacza to, że nabyte w trakcie trwania małżeństwa przedmioty majątkowe, z pewnymi wyjątkami, wchodzą w skład tej wspólności. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez jednego małżonka, niesie daleko idące skutki dla drugiego małżonka. Czy małżonkowie mogą wspólnie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Co dzieje się z majątkiem wspólnym? Jakie prawa ma małżonek upadłego?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Czy małżonkowie mogą wspólnie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Przepisy Prawa upadłościowego precyzyjnie wskazują, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć dłużnik. Małżonkowie nie mogą wspólnie złożyć jednego wniosku.
We wniosku należy wskazać:
 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL - dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację,
 • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika,
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie,
 • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty,
 • spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności, wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania,
 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych,
 • określone oświadczenia dłużnika.

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez małżonka

Przede wszystkim z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa. Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny. Nie oznacza to jednak, że małżonek traci prawa do udziału w majątku wspólnym. Zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego małżonek upadłego może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność sędziemu-komisarzowi.
Należy także dodać, że ustanowienie rozdzielności majątkowej na podstawie orzeczenia sądu w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, chyba że pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej został złożony co najmniej na dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Zasada ta ma zastosowanie również w sytuacji, gdy rozdzielność majątkowa powstała z mocy prawa w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w wyniku rozwodu, separacji albo ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków, chyba że pozew lub wniosek w sprawie został złożony co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Także ustanowienie rozdzielności majątkowej lub ograniczenie wspólności majątkowej umową majątkową jest skuteczne w stosunku do masy upadłości tylko wtedy, gdy umowa zawarta została co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Dlaczego warto złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?


Dłużnicy nieposiadający wystarczających środków na pokrycie zobowiązań, często czują, że znajdują się w sytuacji bez wyjścia. To szczególnie trudny moment, często będący splotem nieszczęśliwych wydarzeń. Wyróżnić można wiele przypadków, w których do pogorszenia sytuacji majątkowej dochodzi bez winy dłużnika, między innymi ciężka choroba, utrata sprawności, amputacja kończyn. W takich przypadkach szansą na rozwiązanie problemów finansowych może okazać się upadłość konsumencka. Dobrodziejstwo tej instytucji polega na możliwości całkowitego oddłużenia.

Kilka kroków do oddłużenia

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.
Czy sąd może oddalić złożony wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Poza stanem niewypłacalności oraz posiadaniem statusu konsumenta dłużnik musi spełnić szereg przesłanek, aby jego wniosek został uwzględniony przez sąd – na przykład sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. 
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dopiero jeden z pierwszych etapów postępowania upadłościowego, a umorzenie zobowiązań jest co do zasady ostatnim krokiem w drodze do oddłużenia.

Czym różni się postępowanie upadłościowe od postępowania egzekucyjnego?

Są to dwa odrębne postępowania, mające tak naprawdę niewiele cech wspólnych. Przede wszystkim należy zauważyć, że głównym celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie, natomiast postępowanie egzekucyjne prowadzone jest w celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela.
Po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego może dojść do całkowitego lub częściowego oddłużenia - umorzenia zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli, a w niektórych przypadkach sąd może umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Co ważne, do umorzenia zobowiązań może dojść również w sytuacji, gdy dłużnik nie posiada majątku. Natomiast postępowanie egzekucyjne co do zasady prowadzone jest do momentu zaspokojenia całego dochodzonego przez wierzyciela roszczenia.

Skutki uchylenia planu spłaty wierzycieliPostępowanie upadłościowe składa się z kilku etapów. Po wykonaniu ostatecznego planu podziału, a gdy z uwagi na brak majątku upadłego plan podziału nie został sporządzony - po zatwierdzeniu listy wierzytelności, a także po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli, sąd ustala plan spłaty wierzycieli, a w szczególnych przypadkach umarza zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Co dzieje się w sytuacji, gdy upadły nie wykonuje obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli? Jakie są konsekwencje?

Instytucja uchylenia planu spłaty wierzycieli

W razie niewykonywania przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd z urzędu albo na wniosek wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli, uchyla plan spłaty wierzycieli.

Wśród innych przesłanek uchylenia planu spłaty wierzycieli należy wskazać:
 • nie złożenie w terminie sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli, 
 • zatajenie w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty wierzycieli osiągniętych przychodów lub nabytych składników majątkowych o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 
 • dokonanie czynności prawnej, dotyczącej majątku, która mogłaby pogorszyć zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli, bez uzyskania zgody Sądu albo niezatwierdzenie tej czynności przez Sąd, 
 • ukrywanie majątku lub prawomocne uznanie czynności prawnej upadłego za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli. 
Ustawodawca wskazał dwa wyjątki, w których plan spłaty wierzycieli nie powinien być uchylony – jeśli:
 • uchybienie obowiązkom jest nieznaczne, 
 • dalsze wykonywanie planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
Uchylenie planu spłaty wierzycieli – konsekwencje dla upadłego 

W razie uchylenia planu spłaty wierzycieli zobowiązania upadłego nie podlegają umorzeniu. Oznacza to, że zobowiązania należy uregulować w pełnej wysokości, bez ograniczeń, które wynikają z planu spłaty wierzycieli. Natomiast kwoty wpłacone w trakcie wykonania planu spłaty wierzycieli są zaliczane na poczet istniejących wierzytelności.

Warto mieć na względzie, że ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości. W przypadku braku możliwości wywiązania się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, upadły może wnioskować o zmianę planu spłaty wierzycieli. Jest to rozwiązanie korzystniejsze dla upadłego, w porównaniu z konsekwencjami uchylenia planu spłaty wierzycieli, które są niezwykle dotkliwe.

Czy możliwa jest zmiana planu spłaty wierzycieli?


Upadłość konsumencka jest szansą na całkowite lub częściowe oddłużenie. Wcześniej jednak trzeba przebrnąć przez dość skomplikowaną procedurę. Postępowanie w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli jest wszczynane przez sąd z urzędu, po zakończeniu likwidacji majątku upadłego. W czasie wykonywania planu przepisy nakładają na upadłego określone obowiązki. Należy mieć na względzie, że życie dynamicznie się zmienia, a sytuacja upadłego może zarówno pogorszyć się, jak i poprawić. Dlatego też w pewnych sytuacjach dopuszczalna jest zmiana planu spłaty wierzycieli. W artykule wskażemy, jakie są przesłanki dopuszczalności zmiany planu spłaty wierzycieli oraz wskażemy, na czym polega uchylenie planu spłaty wierzycieli. Obie instytucje są niezwykle ważne z punktu widzenia upadłego w procesie ogłaszania upadłości konsumenckiej.

Obowiązki upadłego w trakcie wykonywania planu spłaty wierzycieli

Upadłość konsumencka jest procesem, który wymaga pewnej aktywności ze strony upadłego. Przede wszystkim w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych, dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli. Jedynie w szczególnie uzasadnionej sytuacji sąd, na wniosek upadłego, może wyrazić zgodę na dokonanie takiej czynności prawnej albo zatwierdzić jej dokonanie.
Obowiązkiem upadłego jest także składanie sądowi corocznie, do końca kwietnia, sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy, w którym wykazuje osiągnięte przychody, spłacone kwoty oraz nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa GUS.

Pogorszenie sytuacji upadłego

Jeżeli upadły nie może wywiązać się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, sąd na jego wniosek, po wysłuchaniu wierzycieli, może zmienić plan spłaty wierzycieli. Przede wszystkim sąd może przedłużyć termin spłaty wierzytelności na dalszy okres nieprzekraczający osiemnastu miesięcy.
Jeszcze inaczej kształtuje się sytuacja, w której brak możliwości wywiązania się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli ma charakter trwały i wynika z okoliczności niezależnych od upadłego. W takim przypadku sąd na wniosek upadłego, po wysłuchaniu wierzycieli, może uchylić plan spłaty wierzycieli i umorzyć określone, niewykonane zobowiązania upadłego.

Poprawa sytuacji upadłego

W trakcie wykonywania planu spłaty wierzycieli może również dojść do istotnej poprawy sytuacji upadłego. Jeśli wynika ona z innych przyczyn niż zwiększenie się wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskiwanych z osobiście wykonywanej przez upadłego działalności zarobkowej, każdy z wierzycieli oraz upadły może wystąpić z wnioskiem o zmianę planu spłaty wierzycieli. O zmianie planu spłaty wierzycieli sąd orzeka po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli.
Od przesłanek dopuszczalności zmiany planu spłaty wierzycieli należy odróżnić przesłanki dopuszczalności uchylenia planu spłaty wierzycieli. Przede wszystkim należy zauważyć, że w razie uchylenia planu spłaty wierzycieli zobowiązania upadłego nie podlegają umorzeniu.

Upadłość konsumencka krok po krokuProcedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest kilkuetapowa i dość skomplikowana. Często to jednak jedyna szansa na całkowite bądź częściowe oddłużenie. Gdy brak jest środków na pokrycie bieżących zobowiązań, a zadłużenie rośnie z dnia na dzień należy jak najszybciej przedsięwziąć kroki, aby poprawić swoją sytuację finansową. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest szansą na nowy start, bez długów. Jakie kolejne kroki w kierunku oddłużenia należy przedsięwziąć? Jak przebiega postępowanie?

Kolejne kroki w drodze do oddłużenia 
 1. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest to pierwszy krok w kierunku oddłużenia. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy wypełnić na formularzu urzędowym, uiścić opłatę sądową w wysokości 30 złotych oraz złożyć dokumenty w sądzie miejsca zwykłego pobytu dłużnika – osobiście bądź przesłać pocztą.
 2. Rozpatrzenie wniosku przez sąd następuje na posiedzeniu niejawnym bądź rozprawie. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd wyda postanowienie, w którym ogłosi upadłość konsumencką lub oddali wniosek dłużnika. W tym miejscu należy dodać, że oddalenie wniosku przez sąd nie musi oznaczać zakończenia postępowania. W takim przypadku dłużnik może złożyć zażalenie do sądu II instancji. 
 3. Ustalenie listy wierzytelności oraz likwidacja majątku dłużnika. Oba wskazane etapy odbywają się równolegle.
 4. Ustalenie planu spłaty wierzycieli. Jest to postępowanie wszczynane po zakończeniu likwidacji majątku upadłego. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, jednak nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności, niewykonane w toku postępowania na podstawie planów podziału, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Natomiast jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.
 5. Umorzenie zobowiązań upadłego. Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. Należy jednak pamiętać o tym, że pewne zobowiązania nie podlegają umorzeniu m.in. zobowiązania o charakterze alimentacyjnym.

Upadłość realną szansą na oddłużenie

Wiele osób, z różnych powodów, zwleka ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jednym z powodów jest strach przed wysokimi kosztami postępowania, skomplikowaną procedurą. Z pewnością w takim przypadku warto skorzystać z pomocy profesjonalistów.

Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiejCzy upadłość konsumencką może ogłosić każdy? Jakie warunki należy spełnić? Na te pytania wielu dłużników próbuje znaleźć odpowiedź. Nie da się zaprzeczyć, że często ogłoszenie upadłości traktowane jest jako ostania deska ratunku, w tzw. sytuacjach bez wyjścia, gdy zadłużenie rośnie z dnia na dzień i brak jest szans na jego uregulowanie. Należy jednak pamiętać o tym, że upadłość konsumencka ma chronić prawa osób, które bez swojej winy stały się niewypłacalne np. w wyniku choroby. Natomiast nie stanowi parasola ochronnego dla osób, które celowo się zadłużają.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc ogłosić upadłość konsumencką?

Co do zasady upadłość konsumencką mogą ogłosić konsumenci - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które są niewypłacalne. Należy jednak mieć na względzie, że ustawa regulującą instytucję upadłości konsumenckiej wskazuje szereg przesłanek, po wystąpieniu których sąd upadłościowy oddali wniosek dłużnika.

Przepis art. 4914 wskazuje, że Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. W tym miejscu należy dodać, że jest to bezwzględna przesłanka oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości i w takim przypadku sąd nie będzie doszukiwał się szczególnych okoliczności.

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 4914 Prawa upadłościowego:

1. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:
 • w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
 • ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono,
 • dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli
– chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

2. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

3. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Warto zwrócić uwagę na względy słuszności oraz względy humanitarne, o których mowa powyżej. Są to szczególne okoliczności, po wystąpieniu których sąd może pozytywnie rozpatrzeć wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, mimo że występuje przesłanka wskazana w przepisie.

Na marginesie należy dodać, że względy słuszności oraz względy humanitarne nie będą brane pod uwagę, jeśli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Czy upadłość konsumencka to ostateczny środek, po który sięgają dłużnicy?W dzisiejszych czasach bardzo łatwo jest wpaść w spiralę zadłużenia. Chęć posiadania nowszego samochodu, nowoczesnego wyposażenia domu, wysokiej jakości sprzętu, drogie wakacje. Nie da się zaprzeczyć, że w pewnym sensie to tryb życia wymusza podejmowanie określonych decyzji. Z pewnością spirala zadłużenia w pewnych przypadkach rozpoczyna się od zaciągania niewielkich zobowiązań, które z czasem są coraz większe. Problem zaczyna się w momencie, gdy ze względu na nieoczekiwane wydarzenie np. chorobę, utratę pracy, dochody nie pozwalają na bieżącą regulację zobowiązania. Niestety rosnące zadłużenie, niespłacone raty to zapowiedź przyszłych kłopotów. Wierzyciele z pewnością nie będą czekać, aż dłużnik ureguluje swoje zobowiązania. Natomiast będą wymagać spłaty zobowiązań zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Konsolidacja kredytów czy ugoda?

W sytuacji, gdy dłużnik nie jest w stanie dalej regulować swoich zobowiązań powinien zastanowić się nad porozumieniem z wierzycielem, zawarciem ugody. Jest to również rozwiązanie korzystne z punktu widzenia wierzyciela, który nie będzie narażony na koszty związane z postępowaniem sądowym.

Czym jest konsolidacja kredytów? W niektórych bankach możliwe jest połączenie kilku kredytów w jeden, a następnie spłacanie jednej raty w określonej wysokości. To również ciekawe rozwiązanie z punktu widzenia dłużnika.

Bardzo często dłużnicy, którzy nie widzą żadnej szansy na regulację zobowiązań decydują się na sprzedaż posiadanego wartościowego majątku, aby pokryć choć część zaległych rat. Z pewnością nie jest to dobre rozwiązanie, tym bardziej że wcale nie dochodzi do poprawy sytuacji materialnej, a jedynie zyskania na czasie.

Nie da się zaprzeczyć, że warto rozważyć wskazane możliwości, jednak ważne, aby zauważyć, że sprawdzą się one w sytuacji, gdy dłużnik posiada wystarczające środki na regulację zobowiązań zgodnie z nowymi ustaleniami. Osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, w przypadku całkowitej niewypłacalności, do której doszło bez ich winy, mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.  

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to instytucja mająca na celu ochronę interesów dłużników, którzy bez swojej winy nie są w stanie sami pokryć zobowiązań. Wyróżnić można wiele przyczyn takiego stanu rzeczy np. choroba. Należy jednak pamiętać o tym, że dłużnik nie może doprowadzić do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyć jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką? Wniosek o ogłoszenie upadłości mogą złożyć osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Nie jest przeszkodą, jeśli dłużnik wcześniej posiadał firmę, ale przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości z różnych względów zamknął prowadzoną działalność.

Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się na formularzu urzędowym w Sądzie Upadłościowym, należy do niego dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 30 złotych.